dr inż. Andrzej Dębowski

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
i Rzeczoznawstwo Samochodowe

Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe „BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO i RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE” cieszą się zainteresowaniem i są prowadzone nieprzerwanie od PONAD 20 lat. Obejmują ponad 220 godz., wykładów, seminariów i zajęć praktycznych oraz ponad 50 godz. szkolenia specjalistycznego. Program kształcenia spełnia wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ich celem jest przygotowanie do pracy eksperckiej i rzeczoznawczej w obszarze techniki samochodowej, a w tym uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie:
  - budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów,
  - mechaniki ruchu pojazdów samochodowych w złożonych i krytycznych sytuacjach drogowych,
  - diagnostyki i badań pojazdów,
  - zagadnień prawnych i techniczno – analitycznych pracy biegłego,
  - techniki komputerowej,
  - podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego,
  - zagadnień techniczno–prawnych dot. wypadków drogowych,
  - rekonstrukcji wypadków drogowych,
  - kosztorysowania napraw i wyceny samochodów.
Studia Podyplomowe trwają dwa semestry, w czasie dziesięciu weekendowych zjazdów w miesiącach październik – czerwiec z następującym podziałem zajęć:
  sobota-niedziela – studia podyplomowe,
  piątek (od godz. 15.45) – dodatkowe szkolenie specjalistyczne.
Wykłady prowadzone są przez wybitnych specjalistów z ośrodków współorganizujących studia oraz zaproszonych ekspertów. Studia kończą się obroną pracy końcowej, planowaną w miesiącu lipcu.

Cel studiów :

- przygotowanie do pracy eksperckiej i rzeczoznawczej w obszarze techniki samochodowej,
- uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie:

  • podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego,
  • budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów oraz ich mechaniki ruchu w krytycznych sytuacjach drogowych,
  • zagadnień prawnych i techniczno – analitycznych pracy biegłego,
  • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych do rekonstrukcji wypadków i kosztorysowania napraw,
  • diagnostyki i badań pojazdów.

W ramach studiów można uzyskać:

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
- świadectwo ukończenia szkolenia specjalistycznego, wydanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Warszawską i Instytutem Transportu Samochodowego,
- certyfikat ukończenia studiów sygnowany przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.

Świadectwo ukończenia szkolenia specjalistycznego potwierdzać będzie zdobycie wiedzy w jednej z następujących specjalizacji:

- technika samochodowa - podstawowy profil rzeczoznawczy, (profil A);
- rekonstrukcja wypadków drogowych (profil B);
- kosztorysowanie napraw i wycena samochodów (profil C).

Jednocześnie świadectwo to otwiera drogę do praktycznego szkolenia rzeczoznawczego i uzyskania statusu rzeczoznawcy w SRTSiRD.


Program studiów podyplomowych

Tabela 1. Przedmioty realizowane w ramach programu studiów

Numer


Nazwa przedmiotu


Prowadzący zajęcia

1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego mgr Emil WOLSKI
mgr inż. Wojciech PRZYBYLSKI
dr inż. Piotr KAŹMIERCZAK
2. Mechanika ruchu samochodów w krytycznych sytuacjach prof. dr hab. inż. Leon PROCHOWSKI
3. Zderzenia samochodów, potrącenia pieszych, kompatybilność uszkodzeń, kompatybilność samochodów prof. dr hab. inż. Jerzy WICHER
4. Budowa i identyfikacja samochodów, system VIN, określanie autentyczności wykonania oznaczeń dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI, prof. nadzw. WAT
5. Diagnostyka i badania samochodów w aspekcie Brd (cz. I) dr inż. Hubert SAR
mgr inż. Robert KARPIŃSKI
6. Procesy zużywania samochodu a brd dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ, prof. nadzw. WAT
7. Opis wypadku drogowego, dokumentacja i jej analiza, fotogrametria dr inż. Bolesław PANKIEWICZ
8. Transport materiałów niebezpiecznych, przepisy i wymagania, organizacja transportu Krzysztof GRZEGORCZYK
9. Prawo o ruchu drogowym i jego wykorzystanie podczas analizy wypadków, przykłady mgr inż. Robert KARPIŃSKI
10. Technika komputerowa, praktyka wykorzystania komput. w pracy rzeczozn., przykłady zastosowań dr inż. Jarosław SEŃKO
11. Podstawy opiniowania. Zasady powoływania biegłych i ekspertów mgr Paweł DREWICZ
12. Drogi i organizacja ruchu drogowego w aspekcie brd (cz. I) dr inż. Piotr FUNDOWICZ
13. Kosztorysowania napraw, cz. I i II (podstawy kosztorysowania, Audatex) mgr inż. Tomasz KOSEWSKI
dr inż. Stanisław KOWALCZYK
14. Seminarium dyplomowe prof. dr hab. inż. Leon PROCHOWSKI
prof. dr hab. inż. Jerzy WICHER
mgr inż. Ryszard COTA


  Przedmioty specjalistyczne

   Uczestnicy studiów podyplomowych dodatkowo mają możliwość wyboru jednego z trzech profili szkolenia specjalistycznego, rozszerzającego program studiów podyplomowych o dodatkowe 42-48 godzin (w zależności od profilu szkolenia), w zakresie:
   - technika samochodowa (podstawowy profil rzeczoznawczy, tzw. A);
   - rekonstrukcja wypadków drogowych (profil B);
   - kosztorysowanie napraw i wycena samochodów (profil C).
   Obszarem tych szkoleń jest praktyczne wykonywanie ocen technicznych i opinii z wykorzystaniem techniki komputerowej w zagadnieniach bezpieczeństwa ruchu i rekonstrukcji wypadków drogowych (oprogramowanie V-SIM i PC-CRASH) oraz kosztorysowania napraw i wyceny samochodów z wykorzystaniem programów Audatex i Info – Ekspert.
   Szkolenie specjalistyczne otwiera drogę do praktycznego szkolenia rzeczoznawczego i uzyskania statusu rzeczoznawcy dla absolwentów spełniających wymagania dla kandydatów na rzeczoznawców obowiązujące w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.
   Uczestnicy studiów mają także możliwość uczestniczenia w dodatkowym 2-dniowym szkoleniu Audatex i/lub V-SIM. Zdobycie wiedzy w tym obszarze jest potwierdzane stosownym certyfikatem. Dodatkowa opłata (atrakcyjna) uzależniona jest od kosztów wskazanych przez firmę Audatex i Cybid.
   Uwaga: poszczególne profile szkolenia specjalistycznego oraz dodatkowe szkolenie Audatex są uruchamiane, gdy na wybrany rodzaj szkolenia zgłosi się nie mniej niż 12 osób.

Tabela 2. Przedmioty specjalistyczne (fakultatywne) realizowane na profilu A

Numer


Nazwa przedmiotu


Prowadzący zajęcia

1. Ocena powypadkowa samochodów mgr inż. Mariusz RADZIMIERSKI
2. Nadwozia samochodów osobowych dr inż. Michał MAKOWSKI
3. Ekspertyza samochodu mgr inż. Mirosław MAJDA
4. Naprawy nadwozi i ocena jakości dr inż. Stanisław KOWALCZYK
5. Tendencje rozwojowe w technice samochodowej dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI, prof. nadzw. WAT


Tabela 3. Przedmioty specjalistyczne (fakultatywne) realizowane na profilu B

Numer


Nazwa przedmiotu


Prowadzący zajęcia

1. Rekonstrukcja wypadków drogowych dr inż. Bolesław PANKIEWICZ
2. Nadwozia samochodów osobowych dr inż. Michał MAKOWSKI
3. Komputerowe programy rekonstrukcji wypadków dr inż. Jarosław SEŃKO
4. Opis powypadkowych uszkodzeń samochodu dr inż. Stanisław KOWALCZYK
5. Człowiek a wypadki drogowe dr Jadwiga BĄK


Tabela 4. Przedmioty specjalistyczne (fakultatywne) realizowane na profilu C

Numer


Nazwa przedmiotu


Prowadzący zajęcia

1. Kosztorysowanie napraw cz. III mgr inż. Tomasz KOSEWSKI
2. Nadwozia samochodów osobowych dr inż. Michał MAKOWSKI
3. Ekspertyza samochodu mgr inż. Mirosław MAJDA
4. Naprawy nadwozi i ocena jakości dr inż. Stanisław KOWALCZYK
5. Opis powypadkowych uszkodzeń samochodu dr inż. Stanisław KOWALCZYK
6. Wycena samochodów mgr inż. Ryszard COTA


Rekrutacja na studia podyplomowe

  Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 26.09.2019 r. Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się wykształceniem wyższym co najmniej I stopnia, tj. osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
   - podanie do Kierownika Studiów Podyplomowych o przyjęcie na Studia;
   - dokładnie wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową;
   - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
   - potwierdzenie dokonania wpłaty.
  Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji kandydatów na studia do 10.10.2019 r. Kolejność wpłat oraz związek wykształcenia i wykonywanej pracy zawodowej z tematyką studiów są brane pod uwagę podczas kwalifikacji. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane otrzymają zwrot opłaty za czesne.

  Kandydaci dokonują wpłaty:
  za postępowanie kwalifikacyjne – 85 zł
  czesne za studia podyplomowe – 2800 zł
  na konto
  WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA CITIBANK ODDZIAŁ w WARSZAWIE
  Numer rachunku
  60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
  Subkonto 840 1000 40 003
  z dopiskiem „BRDiRS-2019”

  Opłatę czesnego za szkolenie specjalistyczne w wysokości:
   szkolenie profil A – 800 zł
   szkolenie profil B – 800 zł
   szkolenie profil C – 1000 zł
  należy wpłacać na konto:
  STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
  ING BANK ŚLĄSKI
  61 1050 1054 1000 0022 6349 5588
  z dopiskiem „SZKOL. SPEC. BRDiRS–2019”

  Termin wniesienia opłat upływa 26.09.2019 roku.

  Dokumenty do pobrania

   - podanie do Kierownika Studiów Podyplomowych o przyjęcie na Studia - Pobierz;
   - ankieta zgłoszeniowa - Pobierz;
   - wniosek o płatność ratalną za studia podyplomowe - Pobierz;
   - wniosek o płatność ratalną za szkolenie - Pobierz.
Skontaktuj się ze nami

Sekretariat studiów podyplomowych BRDiRS
olga.gajda@wat.edu.pl
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Mechaniczny,
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 bud. 23a, p. 9
00–908 Warszawa
tel. 261 83 72 32, kom. 661 274 712
www.wme.wat.edu.pl


Politechnika Warszawska
Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych
Instytut Pojazdów
ul. Narbutta 84
02–524 Warszawa
tel. 22 849 03 03, 22 234 84 78, 22 234 84 10, fax 22 849 03 03,
www.simr.pw.edu.pl

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
ul. Kochanowskiego 45
01–864 Warszawa
tel./fax 22 663 09 49, kom. 607 038 172,
www.rzeczoznawcy.com.pl


Instytut Transportu Samochodowego
Centrum Telematyki Transportu,
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa,
tel. centr. 22 438 5360, fax 22 4385401
www.its.waw.pl