dr inż. Andrzej Dębowski

Praktyki zawodowe

W celu ułatwienia odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych poniżej zamieściłem kilka najważniejszych informacji. Jako że w trakcie odbywania studiów pierwszego stopnia każdy student zobowiązany jest do odbycia 4 tygodniowej praktyki dyplomowej. Warto znać swoje prawa i obowiązki.

Harmonogram organizacji studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020


Lp.

Przedsięwzięcie

Termin realizacji

Odpowiedzialny
1. Informacja dla studentów Październik-marzec Strona internetowa WIM
i Kierownik Dziekanatu
2. Spotkanie Kierownictwa wydziału z opiekunami praktyk do końca marca Prodziekan do spraw kształcenia
3. Spotkanie studentów z dydaktycznym opiekunem praktyk do końca kwietnia Opiekun praktyki
4. Złożenie do opiekuna praktyk przez studentów porozumienia do odbycia praktyki do 15.05.2020 r. Student
5. Złożenie do opiekuna praktyk przez studentów prośby o zgodę na praktykę poza
miejscem zamieszkania /Warszawy/
do 15.05.2020 r. Student
6. Czas na odbycie praktyki w przerwie wakacyjnej
do 10.09.2020 r.
Student
7. Złożenie uzupełnionego dzienniczka praktyk i zaświadczenia z firmy u opiekuna praktyk do 1.09 - 12.09.2020 r. Student
8. Zaliczenie praktyki do 1.09 - 12.09.2020 r. Opiekun praktyk
9. Przekazanie notatki z realizacji praktyk do Dziekanatu WME do 15.10.2020 r. Opiekun praktyk


Sposoby odbywania praktyk

W Wydziale Mechanicznym WAT możliwe jest odbycie praktyk na trzy sposoby, czyli:
  - samodzielne zorganizowanie praktyki przez studenta, (bez pośrednictwa uczelni) – praktyka indywidualna - podstawowa forma odbycia praktyk;
  - realizacja praktyki na zasadzie porozumienia uczelni z zakładem pracy o prowadzeniu praktyk – praktyka grupowa;
  - wykonywanie przez studenta pracy zarobkowej zaliczonej na poczet praktyki.


Obowiązki studenta przed odbyciem praktyki

Podstawową formą odbywania praktyki jest praktyka indywidualna (student samodzielnie znajduje zakład, w którym może odbyć praktykę). Jeśli praktyka ma odbyć się w miejscu zamieszkania studenta lub w Warszawie, studenci nie muszą występować do Dziekana WME o zgodę na odbycie takiej praktyki.
Przed odbyciem praktyki student zobowiązany jest:
  - przekazać informuję opiekunowi praktyki o miejscu i czasie odbywania praktyki;
  - dostarczyć opiekunowi praktyki podpisane, w dwóch egzemplarzach (nie ksero ani skan), przez przedstawiciela firmy porozumienie o odbywaniu praktyki studenckiej;
   - jeśli praktyka będzie poza miejscem zamieszkania, to dodatkowo niezbędna jest prośba o zgodę Dziekana;
  - potwierdzić posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres trwania praktyki;
  - odebrać od opiekuna praktyki i dostarczyć do firmy jeden egzemplarz porozumienia, opatrzony podpisami ze strony firmy i uczelni;
  - odebrać od opiekuna praktyki imienne skierowanie na praktykę – bezpośrednio przed terminem rozpoczęcia praktyki;
  - odebrać od opiekuna praktyki dzienniczek praktyk – bezpośrednio przed terminem rozpoczęcia praktyki.


Zaliczenie praktyki

Aby zaliczyć praktykę należy dostarczyć opiekunowi praktyk:
  - zaświadczenie z firmy o odbyciu praktyki zawierające czas jej trwania oraz opinię;
  - uzupełniony dzienniczek praktyk.


Zaliczenie praktyki - dla osób mających stałe zatrudnienie

Aby zaliczyć praktykę należy dostarczyć opiekunowi praktyk:
  - zaświadczenie z firmy o zatrudnieniu;
  - wniosek do Dziekana o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia.


Dokumenty do pobrania

Dokumenty można pobrać ze strony Wydziału Inżynierii Mechanicznej lub z poniższych linków:
  - porozumienie w sprawie praktyk studenckich - Pobierz dla kierunku Logistyka lub Pobierz dla kierunku Mechanika i budowa maszyn;
  - wniosek do Dziekana o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia - Pobierz wniosek do Dziekana;
  - program praktyki dyplomowej na danym kierunku i specjalności - Pobierz dla kierunku Logistyka i Pobierz dla kierunku Mechanika i budowa maszyn.
  - przykładowy wniosek do Dziekana - Pobierz wniosek do Dziekana

Literatura:
[1] Zasady odbywania praktyk studenckich w WIM WAT

Skontaktuj się ze mną

Jestem otwarty na wszelkie sugestie poprawy treści i zawartości strony.

Kontakt

 • lp.ude.taw@ikswobed.jezrdna
 • tel. stacjonarny: 261-837-732
  Budynek 23, pokój 10
 • Plan terenu WAT
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. gen. Jarosława Dąbrowskiego
  Wydział Inżynierii Mechanicznej
  Instytut Pojazdów i Transportu
  Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu
  ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  00-908 Warszawa 49
 • www.wat.edu.pl