dr inż. Andrzej Dębowski

Regulamin

Czyli jak ułatwić sobie drogę do zaliczenia.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się bez przerw, natomiast audytoryjne z przerwami. W razie konieczności opuszczenia laboratorium należy uzyskać zgodę prowadzącego zajęcia.
2. Prowadzący ćwiczenie ma prawo nie dopuścić studenta do wykonywania pomiarów, jeżeli stopień przygotowania uniemożliwia wykonanie przez niego pomiarów poprawnie, ze zrozumieniem oraz w sposób bezpieczny. W tym przypadku student może uzupełnić swoje przygotowanie w czasie zajęć, mając jednak mniej czasu na wykonanie pomiarów.
3. W sali laboratoryjnej oraz audytoryjnej zabrania się: spożywania pokarmów i picia napojów.
4. Po zakończeniu pomiarów należy:
  a) zgłosić prowadzącemu zakończenie pracy,
  b) wyłączyć zasilanie urządzeń pomiarowych,
  c) uporządkować stanowisko pracy.
5. W przypadkach szczególnych nieujętych w regulaminie decyzję podejmuje prowadzący zajęcia w porozumieniu z kierownikiem laboratorium.

ORGANIZACJA PRACY

1. Przed rozpoczęciem zajęć (audytoryjnych lub laboratoryjnych) z danego tematu należy zgłosić się po materiały do prowadzącego.
2. Na zajęciach obowiązuje używanie arkuszy A4 z bloku (Nie stosujemy wydzieranych kartek z zeszytów kołowych, ze sprężyną. Poprawia to estetykę oddawanych prac).
3. Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są w zespołach zgodnych z podziałem na pierwszych zajęciach.
4. Każdy zespół wykonuje protokół i sprawozdanie z zajęć. Na podstawie protokołu zespołu można również zrobić sprawozdanie indywidualne.
5. Przed ćwiczeniem każdy zespół powinien posiadać protokół pomiarowy otrzymany wcześniej od prowadzącego zajęcia.
6. Protokół musi być wydrukowany na papierze formatu A4 i po zakończeniu ćwiczenia protokół na każdej stronie musi być opatrzony podpisem prowadzącego ćwiczenie.
7. Protokół bez podpisu prowadzącego jest nieważny.
8. Przy wykonywaniu pomiarów należy przestrzegać poleceń zawartych w instrukcji do ćwiczenia. W razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do prowadzącego ćwiczenie.
9. Sprawozdania należy oddawać przed kolejnymi zajęciami w formie drukowanej.

ZASADY ZALICZEŃ

1. Na ocenę końcową z ćwiczeń składa się ocena z przygotowania do zajęć i ocena ze sprawozdania/zadania.
2. Do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych wymagane jest posiadanie wszystkich pozytywnych ocen cząstkowych.
3. Na początku zajęć student pisze pracę kontrolną, której zakres obejmuje:
  * ogólne wiadomości z działu, którego dotyczy dane ćwiczenie;
  * wiadomości szczegółowe na temat badanego zjawiska;
  * znajomość metody pomiarowej stosowanej w danym ćwiczeniu;
4. Sprawozdanie z ćwiczenia powinno zawierać:
  * uzupełniony protokół z wynikami i podpisem prowadzącego (ksero lub oryginał);
  * krótką część teoretyczną: cel ćwiczenia, istota badanego zjawiska;
  * metoda wykonywania pomiarów, schematy układów pomiarowych;
  * obliczenia (jedno przykładowe i pozostałe wyniki zestawione w tabeli);
  * wykresy komputerowe lub wykonane ręcznie z równą starannością,
  * interpretację wyników i wnioski własne w syntetycznej formie w punktach obejmujące: zgodność z teorią, główne źródła błędów, metody poprawienia pomiarów, porównanie z danymi zaczerpniętymi z literatury.
  * sprawozdanie powinno być napisane zgodnie z zasadami języka polskiego (interpunkcja, polskie znaki, zrozumiałe zdania) i estetyczne formatowanie (tekst wyjustowany).
5. Niewykonanie pomiarów w czasie zajęć powoduje niezaliczenie ćwiczenia.
6. Nieobecność na zajęciach:
  * nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach laboratoryjnych powoduje niezaliczenie ćwiczeń;
  * jedno ćwiczenie zaległe z powodu nieobecności usprawiedliwionej może być wykonane w terminie dodatkowym lub z inną grupą w ramach tego samego tematu.
7. Na sprawozdaniu prowadzący ćwiczenie zaznacza dostrzeżone błędy, niedociągnięcia oraz braki i wpisuje wystawioną ocenę lub oddaje sprawozdanie do poprawy.
8. Do uzyskania zaliczenia ćwiczeń wymagany jest komplet sprawdzonych sprawozdań. Brak protokołu lub sprawozdania jest powodem nie zaliczenia danego ćwiczenia.
9. Poprawa niezaliczonych prac kontrolnych realizowana jest w oddzielnym terminie, gdy zakończone będą już zajęcia z przedmiotu, ale przed sesją poprawkową (Poprawia się w tym terminie wszystkie zaległe sprawdziany). Termin jest ustalany w porozumieniu ze wszystkimi grupami i prowadzącym zajęcia.
10. Poprawianie sprawozdań z zajęć niewymagających aparatury pomiarowej jest możliwe w dowolnym terminie. Także poza terminem konsultacji, jednak po uprzednim ustaleniu z prowadzącym.
11. Konsultacje odbywają się we wtorki od godz. 15.00 (Służą wyjaśnianiu problemów a nie zaliczaniu zaległości).
12. Konsultacje służą wyjaśnianiu problemów, a nie nauczaniu. Dlatego uprzednio należy zapoznać się z literaturą.
13. Jeżeli na stronie internetowej brak jest materiałów, to należy zgłosić się po nie do prowadzącego zajęcia.
14. Przygotowanie się do zajęć na podstawie Internetu, nie gwarantuje zaliczenia przedmiotu. Zalecane jest korzystanie z literatury posiadającej autora oraz bibliografię.
15. Sprawozdania można oddawać w formie papierowej (sprawdzane w pierwszej kolejności) lub w formie elektronicznej (przesłane na adres e-mailowy), ale aby było ostatecznie zaliczone musi być dostarczona forma papierowa. Nie zalecane jest wkładanie sprawozdań w koszulki A4. Ważne jest, aby wszystkie kartki były trwale połączone.

REGULAMIN BHP

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych jest znajomość zasad BHP potwierdzona osobistym podpisaniem stosownego oświadczenia (oświadczenie drukuje starosta grupy). Wykonywanie ćwiczeń w laboratoriach IPMiT wiąże się z koniecznością pracy przy maszynach z elementami ruchomymi i wirującymi oraz przy pojazdach. Pomimo, że stosowana aparatura posiada niezbędne zabezpieczenia a obsługa laboratorium dodatkowo instaluje konieczne blokady i osłony zabezpieczające, to wykonywanie ćwiczeń wymaga od studentów zachowania niezbędnej ostrożności. Ze względu na stosowanie bardzo wielu urządzeń i przyrządów w przypadkach budzących wątpliwość należy zwracać się do prowadzącego ćwiczenie.

1. Nie wolno wykonywać eksperymentów nie zatwierdzonych przez prowadzącego zajęcia laboratoryjne.
2. Nie wolno przystępować do wykonywania ćwiczenia bez zgody prowadzącego zajęcia.
3. Podczas zajęć laboratoryjnych należy nosić odpowiednie obuwie i odzież z uwagi na środki smarne oraz nierówną nawierzchnię.
4. Osoby posiadające długie włosy mają obowiązek związywania ich na czas zajęć laboratoryjnych.
5. Z wyjątkiem sytuacji naglących, bieganie, jakikolwiek nadmierny pośpiech, nieodpowiednie żarty i inne nieodpowiedzialne zachowania w pomieszczeniach laboratoryjnych są wzbronione.
6. Należy znać najbliższe miejsca, gdzie znajdują się środki bezpieczeństwa, takie jak gaśnice, koce gaśnicze oraz sanitarne środki pierwszej pomocy. Bezwzględnie każdy wypadek należy natychmiast zgłosić prowadzącemu ćwiczenia.
7. Po zakończonym ćwiczeniu laboratoryjnym należy przywrócić stanowisko do stanu pierwotnego.

Praca z urządzeniami elektrycznymi
1. Podczas przepływu prądu przez ciało człowieka następują zmiany wskutek wydzielania znacznych ilości ciepła, zjawisk elektrolizy i podrażnienia układu nerwowego.
2. Przeciętna oporność ciała ludzkiego wynosi około 1 MΩ = 10^6 Ω, ale wskutek różnych czynników zewnętrznych może obniżyć się do 1 kΩ = 1000 Ω.
3. Ponieważ natężenie prądu przemiennego wynoszące 24 mA nie wywołuje poważniejszych następstw, przyjęto na tej podstawie napięcie 24 V uznawać jako bezpieczne. Większość przyrządów i mierników używanych podczas zajęć zasilana jest napięciem zmiennym 220 V.
4. Zalecana jest odzież robocza (fartuch, rękawice, wygodne buty), gdyż zajęcia prowadzone są przy mechanizmach, na których znajdują się pozostałości środków smarnych. Brak w/w odzieży nie jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do zajęć, ale nie zwalnia z wykonywania czynności przy mechanizmach pokrytych środkami smarnymi.
5. Należy nie deptać przewodów pomiarowych oraz uważać na złącza i wtyki.
6. Każdy uczestnik zajęć laboratoryjnych zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP obowiązujących w laboratorium.

Regulamin i lista PDF Regulamin studiów I i II stopnia PDF

Skontaktuj się ze mną

Jestem otwarty na wszelkie sugestie poprawy treści i zawartości strony.

Kontakt

 • lp.ude.taw@ikswobed.jezrdna
 • tel. stacjonarny: 261-837-732
  Budynek 23, pokój 10
 • Plan terenu WAT
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. gen. Jarosława Dąbrowskiego
  Wydział Inżynierii Mechanicznej
  Instytut Pojazdów i Transportu
  Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu
  ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  00-908 Warszawa 49
 • www.wat.edu.pl